top of page

 על בסיס נסיוננו רב השנים בתחום היזמות ובתחום ביצוע בניה למגורים, אנו מציעים את השירותים הבאים:  

 

 שלב התכנון

 • סיוע וליווי בכל הנוגע למסמכים חוזיים מול היזם.

 • עריכת לוח זמנים לשלב התכנון ואומדן תקציב ראשוני.

 • ליווי כל שלבי התכנון לרבות בחירת והפעלת האדריכל, היועצים והמתכננים השונים, תוך הקפדה על תיאום בין תכניות האדריכלים והיועצים (סופרפוזיציה).

 • בניית תהליכי ניהול יעילים ומובנים אשר מסייעים לניהול השוטף. בכללם, עריכת ישיבות תיאום תכנון להבטחת ביצוע התכנון בלוחות הזמנים שהוגדרו ובהתאם לפרוגרמה, במטרה להגיע לשלב המכרזים – ערוכים ובזמן.

 • ייעוץ לאדריכל ולמתכנני המערכות ביחס לעריכת המפרטים וכתבי הכמויות.

 • תיאום עם היועץ המשפטי של הלקוח בכל הנוגע למסמכי ההצעות והפצתם.

 • הכנת רשימות קבלנים וספקים בתיאום עם המתכננים והמזמין.

 • עריכת המכרזים/בקשות להצעת מחיר והפצתם לקבלת הצעות מחיר מהקבלנים.

 • עדכון האומדן התקציבי בהתאם לאומדנים המפורטים שיכינו המתכננים.

 • בקרה על הצעות המחיר וחתימת חוזים

 • ניתוח של הצעות המחיר מהקבלנים ועריכת טבלת השוואה מפורטת בתכנה ייעודית.

 • ניהול משא ומתן עם קבלנים.

 • הכנת חוות דעת מקצועית ומסמך המלצות לבחירת קבלנים.

 • עריכת הצד המנהלי טכני של החוזים עם הקבלנים בתיאום עם היועץ המשפטי של המזמין.

 • הכנה ועדכון של אומדן תקציבי לפרויקט בהתאם לחוזים שייחתמו עם הקבלנים.
   

 שלב הביצוע

 • ניהול עבודת הקבלנים בהתאם לתוכניות, המפרטים ולהוראות המתכננים.

 • פיקוח על טיב החומרים והמוצרים בהם נעשה שימוש בפרויקט.

 • ניהול ישיבות תיאום קבועות בין קבלני הביצוע בפרויקט, אשר נועדו לשלב בין עבודות הקבלנים השונים מבחינה מקצועית ומבחינת לוחות הזמנים.

 • שמירה ומעקב על המסגרת התקציבית בתקופת ביצוע הפרויקט ודיווח למזמין על חריגות.

 • מעקב והובלת התקדמות הביצוע בהתאם ללוח הזמנים המוסכם.

 • דיווח שוטף למזמין בכל הקשור לרמת הביצוע, התקדמות הפרויקט ובעיות שנוצרות במהלכו.

 • בדיקה ואישור של החשבונות החלקיים והסופיים של הקבלנים בהתאם לחוזים ועל סמך מדידה.

 • קבלה ואישור של הפרויקט המושלם, ובחינה כי התבצעו כל עבודות הקבלנים כפי שאלה התחייבו עליהן בחוזים.

צור קשר 
מלאו את הפרטים ונציגינו ישמחו לעמוד לרשותכם בהקדם
bottom of page